బ్రా లెస్ టాప్ థండర్‌ థైస్‌ తో క్లీవేజ్‌ ట్రీట్‌ ఇచ్చిన ఆషురెడ్డి