మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ 

మత్తెక్కించే కళ్లతో మాయ చేస్తున్న అందాల చందమామ